Deug & Moed

Verzekeringen

Alle leden van onze club zijn verzekerd via hun lidmaatschap bij GYMFED

- Verzekeringsmaatschappij: ETHIAS, Polisnummer: 45.262.250

Verantwoordelijke verzekeringen in de club

Frank Rottiers, De Schomme 7, 2180 Ekeren

GSM: 0485/79 76 73

E-mail: simply_road@hotmail.com

Procedure voor aangifte van een sportongeval

 1. Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer). Een aangifteformulier wordt v olledig ingevuld aan de verantwoordelijke verzekeringen bezorgd. Dit dient binnen de 8 werkdagen te gebeuren.
 2. Het formulier wordt door de verantwoordelijke verzekeringen na controle naar de Gymfed gestuurd. De federatie kent een dossiernummer toe. Het slachtoffer wordt schriftelijk verwittigd. De verantwoordelijke verzekeringen van onze club krijgt een mail dat de aangifte is aangekomen.
 3. Het slachtoffer ontvangt een formulier voor de behandelingskosten en een attest van genezing.
 4. Alle kosten worden eerst zelf betaald. Daarna dienen de originele bewijsstukken opgestuurd te worden.
 5. De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af.
 6. Het is belangrijk dat het "attest van genezing" toegestuurd wordt aan de Gymfed om het dossier volledig af te sluiten. Er mogen geen trainingen hervat worden zonder attest van genezing!

Belangrijk: indien een gymnast terug begint te sporten zonder genezingsattest en zich opnieuw op dezelfde manier kwetst, zal dit nieuwe ongeval geweigerd worden wegens verergering van een bestaande toestand. Er wordt immers van uitgegaan dat een gekwetste gymnast zijn letsels eerst volledig laat genezen zonder risico te nemen op verergering of herval. Bewust genomen risico's zijn niet verzekerbaar.

Polisvoorwaarden

Klik hier om de algemene en speciale voorwaarden na te lezen.

Aanpassing polis voor de ongevallen die gebeuren na 1 juli 2014 (ENKEL VOOR LEDEN)= dus niet van toepassing op niet-leden en/of vrijwilligers!

 1. De terugbetaling medische kosten niet-RIZIV blijven € 625, maar worden opgetrokken met € 250 voor terugbetaling van apotheekkosten en gipsen welke door de geneesheer zijn voorgeschreven en niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV
 2. Voor ongevallen (datum ongeval vanaf 1 juli 2014) is de maximumduur voor terugbetaling van onkosten 3 jaar in plaats van 2 jaar. Dit is enkel van toepassing voor de leden, niet voor niet-leden en/of vrijwilligers!!
 3. De polis lichamelijke ongevallen wordt uitgebreid met de waarborg "een hart voor sport" (het zich plots manifesteren van een beroerte (CVA) of een hartprobleem (zijnde een acuut hartfalen, hartritmestoornissen of een hartinfarct. De beroerte of het hartprobleem dient zich te manifesteren: ofwel tijdens de verzekerde sportactiviteiten waarbij het voor het slachtoffer niet mogelijk is deze activiteit verder te zetten; ofwel tijdens de herstelperiode net na en op de plaats van de verzekerde sportactiviteit; ofwel op het normale traject van de plaats van de verzekerde sportactiviteit naar zijn verblijfplaats. Deze waarborg heeft uitsluitend uitwerking wanneer het slachtoffer zich onmiddellijk na het zich plots manifesteren van de beroerte of het hartprobleem laat onderzoeken door de spoeddienst van een openbaar of privéziekenhuis.

Deze waarborg is uitsluitend van toepassing op de sportactieve leden van de verzekeringsnemer, zijnde:

 • De sportende leden;
 • De trainers;
 • De juryleden en andere erkende officials

Uitsluiting: een beroerte of een hartprobleem als gevolg van het gebruik van alcoholische dranken, drugs, toxische stoffen of doping.

Gewaarborgde bedragen:

 • Behandelingskosten: terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen tot 100% van het RIZIV-tarief binnen een termijn van 1 jaar na het zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem;
 • Bij overlijden: een vaste vergoeding van € 8 500 per slachtoffer (begrafeniskosten inbegrepen)
 • Bij blijvende invaliditeit: een vaste vergoeding van maximum € 35 000 per slachtoffer jonger dan 65 jaar naar rato van de graad van invaliditeit;
 • Bij tijdelijke ongeschiktheid: een dagvergoeding van € 30 per slachtoffer jonger dan 65 jaar gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf de dag na het zich manifesteren van de beroerte of het hartprobleem voor zover werkelijk verlies van inkomen en geen uitkering van arbeidsongeschiktheid